VIDEO: Sammy Oma – Hope @sammyomasings @basebabaonline – 234Hub.net